Introductie                                                                                                                                                               
Op onze school hebben we een Oudervereniging (OV). De belangrijkste taak van de Oudervereniging is het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen en belangenbehartiging van en naar de ouders, het onderwijsteam en de Medezeggenschapsraad. Onderstaand een aantal voorbeelden van activiteiten die door de Oudervereniging worden georganiseerd of worden ondersteund:

* Schoolreis
* Schoolfeest
* Sinterklaasviering 
* Musical & schoolkamp groep 8 
* Kerstviering
* Carnavalsviering
* Sport- en speldagen
* Open dag ['de school in bedrijf']
* Lenteviering
* Ouderhulp bij klussen op school
* Koffie-/informatie ochtend voor nieuwe ouders
* Coördinatie schoolfoto's en foto's van activiteiten.

Groepsouders

Daarnaast coördineert de Oudervereniging de inzet van de groepsouders. Elke groep heeft één of twee groepsouders, met als taak het ondersteunen van de groepsleerkracht bij activiteiten, zoals excursies, vieringen en de verjaardag[en] van de leerkracht[en] in de groep. De groepsouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de overige ouders. Onderwijskundige zaken blijven echter onder verantwoording van de groepsleerkracht. De groepsouder ondersteunt tevens de Oudervereniging bij de uitvoering van schoolactiviteiten. Op de algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar kunnen ouders kenbaar maken of zij groepsouder willen worden. 

Advies

Naast deze activiteiten heeft de OV een adviserende functie naar de MR, het onderwijsteam en de schooldirectie. Alle OV-leden zijn natuurlijk ook altijd aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen. De namen van de OV-leden treft u hieronder aan.

Ouderbijdrage

De activiteiten van de OV worden bekostigd uit een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2015-2016 is tijdens de jaarvergadering van de OV de ouderbijdrage op € 36,50 per kind vastgesteld. Deze bijdrage stelt de OV in staat allerlei leuke sfeervolle activiteiten te organiseren in samenwerking met het team en met hulp van vele ouders. Wij verzoeken alle ouders hun bijdrage over te maken op IBAN NL58RABO0101148089 ten gunste van de Oudervereniging OBS Ekenrooi in Waalre. 

Ouderhulp

Voor het organiseren van al deze activiteiten is ouderhulp onmisbaar. Elk jaar zijn er naast de vaste activiteiten talloze momenten waarop vrijwillige ouderhulp dringend gewenst is, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het documentatiecentrum, handvaardigheidslessen, crea-ochtenden en begeleiding bij excursies. Mocht u willen bijdragen aan de activiteiten van de OV, dan bent u van harte welkom. Deze worden tijdig aangekondigd in het

infobulletin 'De Bekekenrooi'. Op dat moment worden tevens de ouders per groep benaderd door de groepsouders voor medewerking aan de activiteiten. 

Vergaderingen

De Oudervereniging komt 8x per jaar bij elkaar voor overleg. Deze OV-vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouder van harte welkom. Wij staan open voor allerlei suggesties, tips e.d. U kunt uw opmerkingen aan ons persoonlijk kwijt, of op ons e-mailadres: OV@obsekenrooi.nl. Juist de betrokkenheid van vele ouders resulteert in een fijne sfeer op school. Als Oudervereniging vinden we dit heel belangrijk want dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. De data van de vergaderingen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt in de activiteiten-kalender en in de Bekekenrooi. 

Bestuur en leden

Het lidmaatschap van de OV staat open voor alle ouders. De leden kiezen uit hun midden het bestuur van de OV tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur van de OV, ofwel de ouderraad, bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 ouders van kinderen uit verschillende groepen. Het dagelijks bestuur van de OV bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het dagelijks bestuur:

 

        Mischa                               Joyce                               Elly

           Ingeborg                         Ghislaine                                         Janine