Oudervereniging

Introductie

Op onze school hebben we een oudervereniging (OV). De belangrijkste taak van de oudervereniging is het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen en belangenbehartiging van en naar de ouders, het onderwijsteam en de Medezeggenschapsraad. Onderstaand een aantal voorbeelden van activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd of worden ondersteund:

Sinterklaasviering
Kerstviering
Carnavalsviering
Lenteviering
Koningsspelen
Musical & Schoolkamp groep 8
Schoolfeest & schoolreis
Versiercommissie
Coördinatie ouderhulp op school

Advies

Naast deze activiteiten heeft de OV een adviserende functie naar de MR, het onderwijsteam en de schooldirectie. Alle OV-leden zijn natuurlijk ook altijd aanspreekbaar voor vragen of opmerkingen. 

Ouderbijdrage

Er wordt van de ouders op OBS Ekenrooi geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De activiteiten van de OV worden bekostigd uit een bijdrage vanuit stichting RBOB de Kempen. Deze bijdrage stelt de OV in staat allerlei leuke sfeervolle activiteiten te organiseren in samenwerking met het team en met hulp van vele ouders.

Ouderhulp

Voor het organiseren van al deze activiteiten is ouderhulp onmisbaar. Elk jaar zijn er naast de vaste activiteiten talloze momenten waarop vrijwillige ouderhulp dringend gewenst is zoals bij handvaardigheidslessen, crea-ochtenden en begeleiding bij excursies. Mocht u willen bijdragen aan de activiteiten van de OV, dan bent u van harte welkom. Deze worden tijdig aangekondigd via Parro. 

Vergaderingen

De oudervereniging komt 8x per jaar bij elkaar voor overleg. Deze OV-vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouder van harte welkom. Wij staan open voor allerlei suggesties, tips e.d. U kunt uw opmerkingen aan ons persoonlijk kwijt, of op ons e-mailadres: ovobsekenrooi@rbobdekempen.nl. Juist de betrokkenheid van vele ouders resulteert in een fijne sfeer op school, we zijn dan ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het OV team komen versterken. Als oudervereniging vinden we dit heel belangrijk want dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. 
De vergaderingen starten om 20.00 uur.

Bestuur en leden

Het lidmaatschap van de OV staat open voor alle ouders. De leden kiezen uit hun midden het bestuur van de OV tijdens de algemene ledenvergadering. De oudervereniging bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 ouders van kinderen uit verschillende groepen. Het dagelijks bestuur van de OV bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester.